1

2

بادکنک آرایی و یا تزئینات بادکنکی یکی از زیباترین جلوه های ویژه در مراسماتی مانند جشن ها ی افتتاحیه ، اختتامیه ، رونمایی و برنامه های ملی و مذهبی میباشد .
ما در مجموعه ی گروه نورینه علاوه بر اجرای مراسم آتش بازی و نورافشانی میتوانیم تزئینات بادکنکی و یا همان بادکنک آرایی مراسم شما را بر عهده گیریم

در ادامه این مطلب توجه شما را به تصاویر اجرا شده جلب مینمائیم .